หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

 นักศึกษา
ค้นหานักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา

 ระดับปริญญาตรี
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49
นักศึกษารหัส 48
นักศึกษารหัส 47

 ระดับปริญญาโท
นักศึกษารหัส 59
นักศึกษารหัส 58
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49

 ระดับปริญญาเอก
นักศึกษารหัส 59
นักศึกษารหัส 58
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49
นักศึกษารหัส 48
นักศึกษารหัส 47
นักศึกษารหัส 46
นักศึกษารหัส 45

  นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา  แนะนำ  

อาจารย์ที่ปรึกษา ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์

ลำดับ รหัส ชื่อ-นามสกุล ภาพ
1 520810119  นายเฉลิมชาติ  ยรรยงเกียรติ
2 540810100  นางสาวจรรยาภรณ์  ภูคัง
3 540810101  นางสาวจริญญา  พรมไชยยุ
4 540810102  นายจักรกฤช  อิ่นติ๊บ
5 540810103  นายจักรกฤษณ์  จาอาบาล
6 540810104  นายจักรกฤษณ์  ใจจริง
7 540810105  นายจักรพันธ์  พงศ์ดา
8 540810106  นางสาวจันทร์จิรา  ใจใหญ่
9 540810107  นางสาวจันทร์จิรา  โทป๊ก
10 540810108  นางสาวจันทร์จิรา  บุญปั๋น
11 540810109  นางสาวจันทรา  อุปาลี
12 540810110  นางสาวจิตพิสุทธิ์  กิติมูล
13 540810111  นางสาวจิตราภรณ์  สิระไผ่ทอง

หน้าแรก  ค้นหา  แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th