หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

 นักศึกษา
ค้นหานักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา

 ระดับปริญญาตรี
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49
นักศึกษารหัส 48
นักศึกษารหัส 47

 ระดับปริญญาโท
นักศึกษารหัส 59
นักศึกษารหัส 58
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49

 ระดับปริญญาเอก
นักศึกษารหัส 59
นักศึกษารหัส 58
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49
นักศึกษารหัส 48
นักศึกษารหัส 47
นักศึกษารหัส 46
นักศึกษารหัส 45

  นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา  แนะนำ  

อาจารย์ที่ปรึกษา ธนะชัย พันธ์เกษมสุข

ลำดับ รหัส ชื่อ-นามสกุล ภาพ
1 520810221  นางสาวพัชรินทร์  ชื่นใจ
2 520810225  นายพัฒนา  ปัญญาเลิศ
3 520851020  นางสาวพริมลักษณ์  ประพุทธ์พิทยา
4 530810248  นางสาวพิมพา  ต๊ะเสาร์
5 530810249  นางสาวพิมพาพร  อินแถลง
6 530810250  นางสาวพิมสิริ  ศรีม่วง
7 530810251  นายพีรฉัตร  ใจมา
8 530810252  นางสาวพุธิตา  สาวทรัพย์
9 530810253  นางสาวแพร  พิริยพงศ์พิทักษ์
10 530810254  นางสาวไพรินทร์  วารินต๊ะ
11 530810255  นางสาวไพลิน  บุญต่าย
12 530810256  นายภควัต  ยินดี
13 530810257  นายภราดร  ตาลพรรณ์
14 530810259  นายภัทรดนัย  แตงอ่อน
15 530810260  นางสาวภัทรวดี  ชัยวงค์
16 530810261  นางสาวภัทราภร  เจริญเสียง
17 530810262  นางสาวภัทราภรณ์  น้อยสิน
18 540810204  นางสาวเบญจมาศ  มะโนคำ
19 540810206  นางสาวปฐมาภรณ์  มาสุด
20 540810207  นายปณชัย  เทพละ
21 540810210  นายปรัชญ์  จิรรัตน์สถิต
22 540810213  นางสาวปราณี  มะโนเพียว
23 540810214  นายปริญญากรณ์  นิลพัฒน์
24 540810215  นายปวเรศ  บัวคลี่ใบ

หน้าแรก  ค้นหา  แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th