หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

 นักศึกษา
ค้นหานักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา

 ระดับปริญญาตรี
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49
นักศึกษารหัส 48
นักศึกษารหัส 47

 ระดับปริญญาโท
นักศึกษารหัส 59
นักศึกษารหัส 58
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49

 ระดับปริญญาเอก
นักศึกษารหัส 59
นักศึกษารหัส 58
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49
นักศึกษารหัส 48
นักศึกษารหัส 47
นักศึกษารหัส 46
นักศึกษารหัส 45

  นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา  แนะนำ  

อาจารย์ที่ปรึกษา ดรุณี นาพรหม

ลำดับ รหัส ชื่อ-นามสกุล ภาพ
1 510810279  นายศุภชัย  กุประเสริฐ
2 520810246  นางสาวภัทราภรณ์  วรรณราช
3 520810249  นายภาณุพงค์  บุญเจริญ
4 520810252  นายภาณุวัฒน์  บานเช้า
5 530831025  นายภควัต  ฉวีพัฒน์
6 530831806  Ms.LANGFORD   ELIZABETH JEN
7 530831807  Mr.BAUER   KAI ERIC
8 540810191  นายนำโชค  มะโนจิต
9 540810192  นายนิกร  นวลเต๋จ๊ะ
10 540810194  นางสาวนิศาชล  ตะมาแก้ว
11 540810195  นางสาวนิศารัตน์  หน่อคำ
12 540810196  นางสาวนิสาพร  ด้วงสุข
13 540810197  นางสาวนีรนุช  ผิวแดง
14 540810198  นางสาวนีรนุช  สมโน
15 540810199  นางสาวเนตรชนนี  คำสัตย์
16 540810201  นายบุญวาทย์  แปงปวนจู
17 540810202  นายบูชิต  ณรงค์พันธ์
18 540810203  นางสาวเบญจมาภรณ์  วังแก้ว
19 540831022  นายธีระพัฒน์  บัวเขียว

หน้าแรก  ค้นหา  แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th