หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

 นักศึกษา
ค้นหานักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา

 ระดับปริญญาตรี
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49
นักศึกษารหัส 48
นักศึกษารหัส 47

 ระดับปริญญาโท
นักศึกษารหัส 59
นักศึกษารหัส 58
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49

 ระดับปริญญาเอก
นักศึกษารหัส 59
นักศึกษารหัส 58
นักศึกษารหัส 57
นักศึกษารหัส 56
นักศึกษารหัส 55
นักศึกษารหัส 54
นักศึกษารหัส 53
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 51
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49
นักศึกษารหัส 48
นักศึกษารหัส 47
นักศึกษารหัส 46
นักศึกษารหัส 45

  นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา  แนะนำ  

อาจารย์ที่ปรึกษา สรัญยา วัลยะเสวี

ลำดับ รหัส ชื่อ-นามสกุล ภาพ
1 500851011  น.ส.นิศากร  สุวรรณ
2 520831079  นางสาววิลาสินี  แสงนาค
3 530810282  นางสาวรุ่งนภา  เจริญผล
4 530810284  นางสาวรุจา  สุยะวารี
5 530810285  นางสาวลลิตา  ติ๊บประวงศ์
6 530810286  นางสาวละอองดาว  สูงเนิน
7 530810288  นายวชร  วงศ์มา
8 530810290  นางสาววนัชภรณ์  สมป่าสัก
9 530810291  นางสาววรจันทร  พัฒนเจริญ
10 530810292  นายวรพงค์  อุปนันท์
11 530810293  นายวรพล  นิลา
12 530810294  นางสาววรรณวลี  สืบคำเปียง
13 530810295  นายวรวุฒิ  นุชเจ็ก
14 530810296  นายวรวุฒิ  ปันจ๊ะ
15 530810297  นางสาววราภรณ์  ปันทะ

หน้าแรก  ค้นหา  แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th