หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อชุมชน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2549
-

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
บริหารจัดการที่ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2548 - 30 กันยายน 2549กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการเรียนรู้ร่วมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อหาแนวทางพัฒนาโครงการวิจัยในพื้นที่เฉพาะตำบลป่าสัก (area-based research) ที่ต่อยอดจากโครงการวิจัยเดิม และพัฒนาโครงการวิจัยใหม่ ให้ได้โครงการวิจัยอย่างน้อย 5 โครงการ
2. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาชุดโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี Community-based Research Project for Undergraduate Student (CBRPUS) ให้ได้โครงการวิจัย 5 โครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผลเชิงวิจัย
1. องค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางพัฒนาโครงการวิจัยในพื้นที่เฉพาะระดับตำบล (area-based research) ที่ต่อยอดจากโครงการวิจัยเดิม และพัฒนาโครงการวิจัยใหม่
2. องค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาชุดโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี Community-based Research Project for Undergraduate Student (CBRPUS) ที่เอื้อต่อการสนับสนุนโครงการวิจัยในพื้นที่เฉพาะระดับตำบล
3. องค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์ ที่เอื้อต่อการสนับสนุนโครงการวิจัยในพื้นที่เฉพาะระดับตำบล
4. องค์ความรู้เกี่ยวกับการติดตามโครงการวิจัยในพื้นที่เฉพาะระดับตำบล
5. องค์ความรู้เกี่ยวกับด้านการเงินบัญชีโครงการวิจัยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
6. องค์ความรู้เกี่ยวกับการสนับสนุนการบันทึกกระบวนการ และการเขียนรายงานของทีมวิจัย
ผลเชิงพัฒนา เกิดกลไกการหนุนเสริม
1. การบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์ ที่เอื้อต่อการสนับสนุนโครงการวิจัยในพื้นที่เฉพาะระดับตำบล
2. การติดตามโครงการวิจัยในพื้นที่เฉพาะระดับตำบล
3.การจัดทำหลักฐานการเงิน-บัญชีโครงการวิจัย
4. การสนับสนุนการบันทึกกระบวนการ และการเขียนรายงานของทีมวิจัย ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th