หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตและการตลาด พืชผักปลอดสารพิษแก่กลุ่มเกษตรกรและการพัฒนาการใช้สารสกัดธรรมชาติทดแทนการใช้สารเคมีอันตราย (ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยา อาหาร เครื่องสำอางให้ได้มาตรฐานส่งออก)
-

หัวหน้าโครงการ นางกุศล ทองงาม
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2547 - 30 กันยายน 2548กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการเรียนรู้ร่วมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม

รายชื่อนักวิจัย

  1. นางกุศล ทองงาม (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวกนกวรรณ แก้วมาลา (นักวิชาการเกษตร)
  3. นางสาวภัสสรรัชต์ จี้อาิทิตย์ (นักวิชาการเกษตร)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th