หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการผักปลอดสารพิษในเขตชานเมือง
-

หัวหน้าโครงการ นายจตุรงค์ พวงมณี
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
วันที่ดำเนินการ 1 พฤษภาคม 2546 - 30 กันยายน 2547กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. นายจตุรงค์ พวงมณี (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางกุศล ทองงาม (นักวิจัยร่วม)
  3. นางกุหลาบ อุตสุข (นักวิจัยร่วม)
  4. นางสาวประทานทิพย์ กระมล (นักวิจัยร่วม)
  5. นายสมเกียรติ สุวรรณคีรี (นักวิจัยร่วม)
  6. สำราญ ปัญญาตุ้ย (นักวิจัยร่วม) , จาก ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th