หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการจัดการน้ำและฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินในนาข้าว
-

หัวหน้าโครงการ อ.พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
วันที่ดำเนินการ 1 พฤษภาคม 2546 - 30 กันยายน 2547กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ (หัวหน้าโครงการ)
  2. จำลอง โพธาเจรอญ (นักวิจัยร่วม)
  3. ผศ.ดร.อำพรรณ พรมศิริ (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th