หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการศึกษาและจัดทำคู่มือการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
-

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักพัฒนาเกษตรที่สูง
วันที่ดำเนินการ 1 พฤศจิกายน 2548 - 28 กุมภาพันธ์ 2549กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล (ที่ปรึกษา)
  3. ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ (ที่ปรึกษา)
  4. Mr. Marcus Williamson (นักวิจัยร่วม)
  5. อ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ (นักวิจัยร่วม)
  6. ผศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ (นักวิจัยร่วม)
  7. นางสาวกรรณิกา ศรีลัย (ผู้ช่วยวิจัย)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1.เพื่อศึกษาวิธีปฏิบัติในการพัฒนาพื้นที่สูง โดยกระบวนการมีส่วนร่วมรของชุมชนของหน่วยงานและองค์กรทั้งภายในประเทศไทยและนานาชาติ
2. เพื่อจัดทำคู่มือการปฏิบัติในการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม ที่สามารถนำไปดำเนินงานเพื่อขยายผลสำเร็จของโครงการหลวงไปสู่พื้นที่สูงอื่น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. คู่มือที่แสดงวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในชุมชนและการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
2. แผนพัฒนาชุมชน โดยมีเค้าโครงของการจัดทำแผนงานที่เหมาะสม
3. แบบฟอร์มการรายงานผลความก้าวหน้าของแต่ละระยะเวลาของการปฏิบัติงาน      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th