หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการความหลากหลายของข้าวพันธุ์พื้นเมืองบนที่สูงเพื่อสร้างความมั่นคงของระบบการผลิตอาหารและการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวในระดับไร่นา (ปีที่2)
-

หัวหน้าโครงการ นายวราพงษ์ บุญมา
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2548 - 30 มกราคม 2550กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ

รายชื่อนักวิจัย

  1. นายวราพงษ์ บุญมา (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1.เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนบนที่สูง ในการจัดการระบบการเพาะปลูก และการอนุรักษ์ ทรัพยากรพันธุกรรมในท้องถิ่น ของเกษตรกรเพื่อนำไปสู่การสร้างความมั่นคงของระบบการผลิตอาหารและการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวในระดับไร่นาตามธรรมชาติให้คงอยู่สภาพเดิม (in situ conservation) ของเกษตรกรต่อไป
2.เพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูก และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของชาติ

ลักษณะโครงการ

1 วิเคราะห์ระบบนิเวศน์และนิเวศน์เกษตร เพื่อแยกแยะบ่งชี้เงื่อนไข ที่กำหนดความหลากหลายของพันธุ์ ข้าวพันธุ์พื้นเมืองบนที่สูง
2.วิเคราะห์ความหลากหลายของพันธุ์ข้าวพันธุ์พื้นเมืองบนที่สูง
3.สำรวจวิธีกรรม การปฏิบัติในการเสาะหาพันธุ์ใหม่ ของเกษตรกรแต่ละคน การร่วมมือแลกเปลี่ยนพันธุ์ในชุมชน
4.บ่งชี้ลักษณะการใช้พันธุ์พื้นเมืองในระบบการผลิตข้าวบนที่สูง การจัดการและอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพันธุ์พื้นเมืองของเกษตรกร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เพื่อให้ได้กลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรพันธุ์ข้าว ที่จะช่วยยกระดับการครองชีพเกษตรกรบนที่สูงและอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมข้าวของไทยในท้องถิ่นไปพร้อมกัน      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th