หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ความหลากหลายของข้าวพันธุ์พื้นเมืองบนที่สูงเพื่อการสร้างความมั่นคงของระบบการผลิตอาหารและการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวในระดับไร่น่า
-

หัวหน้าโครงการ นายวราพงษ์ บุญมา
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2547 - 30 กันยายน 2548กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ

รายชื่อนักวิจัย

  1. นายวราพงษ์ บุญมา (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในการกำจัดระบบเพาะปลูกและการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมในท้องถิ่น
2. เพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูก และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของชาติ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th