หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การจัดการที่เหมาะสมในการผลิตกาแฟอราบิก้าเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความยั่งยืน (ภายใต้ชุดโครงการฟื้นฟูและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรบนที่สูงเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน)
Appropriate Management in Arabica Coffee for Envuronmental Conservation and Sustainability.

หัวหน้าโครงการ ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ คำออน
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน (งานวิจัยประยุกต์สาขาเกษตรศาสตร์)
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2545 - 31 ธันวาคม 2548กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง

รายชื่อนักวิจัย

  1. ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ คำออน (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายชวลิต กอสัมพันธ์ (นักวิจัยร่วม)
  3. นายธีระเดช พรหมวงค์ (นักวิจัยร่วม)
  4. นายนริศ ยิ้มแย้ม (นักวิจัยร่วม)
  5. นายวราพงษ์ บุญมา (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของต้นกาแฟอาราบีก้าที่มีการจัดการผลิตที่แตกต่างกัน เพื่อให้ได้มาซึ่งวิธีการจัดการที่เหมาะสมด้านการผลิต
2. เพื่อศึกษาถึงการจัดการผลิตกาแฟอราบีก้าเพื่อลดปัจจัยการผลิตและคงไว้ซึ่งผลผลิตที่ยั่งยืน

ลักษณะโครงการ

ศึกษาและวิเคราะห์การเจริญเติบโตของต้นกาแฟในแต่ละระบบการปลูกที่แตกต่างกัน พิจารณาข้อมูลปริมาณความอุดมสมบูรณ์ของดินหลังการทดลอง ศีกษาและวิเคราะห์ศักยภาพการให้ผลผลิตของกาแฟอาราบิก้า      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th