หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการผลิตกาแฟอราบิก้าอย่างครบวงจร: กรณีศึกษาของสถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน (ภายใต้ชุดโครงการฟื้นฟูและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรบนที่สูงเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน)
The changing farmers' Socioeconomic situation from the complete cycle of arabica coffee promotion: case study of the community Development Foundation. (Improvement and Increasing Efficiency of Highland Resource Utilization for Sustainable Agriculture.)

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.บัณฑูรย์ วาฤทธิ์
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน (งานวิจัยประยุกต์สาขาเกษตรศาสตร์)
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2546กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง
  2. กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.บัณฑูรย์ วาฤทธิ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายชวลิต กอสัมพันธ์ (นักวิจัยร่วม)
  3. นายนริศ ยิ้มแย้ม (นักวิจัยร่วม)
  4. ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ คำออน (นักวิจัยร่วม)
  5. นายวราพงษ์ บุญมา (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th