หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการออกดอกติดผลของลิ้นจี่บนพื้นที่สูง (ภายใต้ชุดโครงการฟื้นฟูและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรบนที่สูงเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน)
Study on Flowering and Fruit Set Increasing Efficiency of Highland Litchi.

หัวหน้าโครงการ นายชวลิต กอสัมพันธ์
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน (งานวิจัยประยุกต์สาขาเกษตรศาสตร์)
วันที่ดำเนินการ 1 กุมภาพันธ์ 2546 - 30 พฤษภาคม 2548กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง
  2. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. นายชวลิต กอสัมพันธ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายธีระเดช พรหมวงศ์ (นักวิจัยร่วม)
  3. นายนริศ ยิ้มแย้ม (นักวิจัยร่วม)
  4. นางสาวนิธิ ไทยสันทัด (นักวิจัยร่วม)
  5. ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ คำออน (นักวิจัยร่วม)
  6. นายวราพงษ์ บุญมา (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1.รวบรวมข้อมูลการปลูกลิ้นจี่จากเกษตรกรผู้เชี่ยวชาญ (Local expert farmers) ในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นความรู้พื้นฐานในการวิจัยและส่งเสริมสำหรับเกษตรกร
2.ศึกษาพฤติกรรมการแตกใบอ่อนและการออกดอกลิ้นจี่ที่ระดับความสูงจากน้ำทะเลต่างกัน
3. ทำการทดลองศึกษาการจัดการสวนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการออกดอกติดผล
4. ทำการทดลองควั่นกิ่ง และเด็ดยอดในระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพการออกดอกของลิ้นจี่      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th