หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การศึกษาการใช้ไมยราบในการฟื้นฟูและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินที่เสื่อมสภาพบนที่สูง (ภายใต้ชุดโครงการฟื้นฟูและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรบนที่สูงเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน)
Study on Mimosa (Mimosa invisa) For Soil Fertility And Recovery Degraded Land on Highland.

หัวหน้าโครงการ นายวราพงษ์ บุญมา
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน (งานวิจัยประยุกต์สาขาเกษตรศาสตร์)
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2548กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง

รายชื่อนักวิจัย

  1. นายวราพงษ์ บุญมา (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายชวลิต กอสัมพันธ์ (นักวิจัยร่วม)
  3. ธีระเดช พรหมวงศ์ (นักวิจัยร่วม)
  4. นายนริศ ยิ้มแย้ม (นักวิจัยร่วม)
  5. นางสาวนิธิ ไทยสันทัด (นักวิจัยร่วม)
  6. ผศ.ดร.บัณฑูรย์ วาฤทธิ์ (นักวิจัยร่วม)
  7. ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ คำออน (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1.เพื่อฟื้นฟูและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่เดิมในระบบการเกษตรแบบยั่งยืนบนพื้นที่สูง
2.ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์และสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชในการเพิ่มผลผลิตพืชบนพื้นที่สูง
3. เพื่อลดหรือหยุดการตัดไม้ทำลายป่า และทำลายทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นที่สูง

ลักษณะโครงการ

1. ศึกษาและวิเคราะห์การเจริญเติบโตของต้นไมยราบในการนำมาใช้ในรูปของปุ๋ยพืชสดเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินที่เสื่อมโทรมในระยะเวลาการฟื้นฟูที่สั้น
2.ศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพการให้ผลผลิตของพืชที่ปลูกในระบบในการใช้ไมยราบ เป็นพืชคลุมดินและบำรุงดินในที่เดิมเป็นระยะเวลาหลายปีติดต่อกัน
3. ศึกษาข้อดีข้อเสียของการนำไมยราบมีหนามและไร้หนามเข้ามาศึกษาในระบบการผลิตพืชบนที่สูงในการฟื้นฟูและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th