หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผลของอุณหภูมิต่ำที่มีต่อการเร่งการงอกของเมล็ดกล้วยฤาษี ท้อพื้นเมืองและสาลี่
Effect of Stratification on seed of Diospyros glandulosa, Prunuspersica and Pyrus Pyrifolia

หัวหน้าโครงการ นายชวลิต กอสัมพันธ์
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย -
วันที่ดำเนินการ 1 มกราคม 2539 - 31 ธันวาคม 2540กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. นายชวลิต กอสัมพันธ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายนริศ ยิ้มแย้ม (นักวิจัยร่วม)
  3. นายวราพงษ์ บุญมา (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th