หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การวิเคราะห์คุณสมบัติ physicochemical ของข้าวหอม
-

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย ADB (ธนาคารพัฒนาเอเชีย) และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
วันที่ดำเนินการ 1 กุมภาพันธ์ 2548 - 30 เมษายน 2549กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านธัญพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวปาริชาติ เทียนจุมพล (ผู้ช่วยวิจัย) , จาก สถานวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อทำการตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติ physicochemical ของข้าวหอมสายพันธุ์ต่างๆ

ลักษณะโครงการ

ทำการตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติ physicochemical ของข้าว โดยการเปรียบเทียบค่า visco properties และนำไปเปรียบเทียบค่าสเปคตรัมจาก NIR เพื่อทำค่าที่ได้มาใช้ในการสร้างสมการเพื่อวิเคราะห์คุณภาพภาพข้าวด้วยเทคนิค NIR ต่อไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.ทราบถึงคุณสมบัติ physicochemical ของข้าวหอมสายพันธุ์ต่างๆ 2. ได้สมการที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณสมบัติ physicochemical โดยเทคนิค NIR      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th