หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาและขยายผล ตลาดเกษตรปลอดพิษ อาหารปลอดภัย แบบมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2556
-

หัวหน้าโครงการ นางกุศล ทองงาม
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556รายชื่อนักวิจัย

  1. นางกุศล ทองงาม (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. ขยายผลระบบการตลาดพืชผักและอาหารปลอดภัย ให้สามารถรองรับผลผลิตของเกษตร และสร้างโอกาสการเข้าถึงอาหารปลอดภัยของผู้บริโภคมากขึ้น
2. พัฒนาระบบการจัดการ และองค์ความรู้ด้านการจัดการตลาดสินค้าอาหารปลอดภัย ให้เป็นตลาดต้นแบบในการเรียนรู้แหล่งใหม่      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th