หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดโรคราสีเทา (Botrytis) ของกุหลาบ (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพเกษตรจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง)
Research and Development of Bioproducts Against Gray Mold of Roses

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล
บริหารจัดการที่ โรคพืช
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 22 กุมภาพันธ์ - 18 ธันวาคม 2561รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อวิจัยและพัฒนาต้นแบบชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดโรคราสีเทาของกุหลาบบนพื้นที่สูง
2. เพื่อศึกษาวิธีการใช้ต้นแบบชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดโรคราสีเทาของกุหลาบบนพื้นที่สูง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th