หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาระบบบริหารงานบริการวิชาการและสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (ศวทก)
-

หัวหน้าโครงการ นายพนมศักดิ์ พรหมบุรมย์
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556รายชื่อนักวิจัย

  1. นายพนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายเฉลิมพล สำราญพงษ์ (นักวิจัยร่วม)
  3. นายเทวินทร์ แก้วเมืองมูล (นักวิจัยร่วม)
  4. นายวรวีรุกรณ์ วีระจิตต์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่สามารถใช้ในการวางแผน ควบคุม ติดตามการดำเนินงาน และประเมินผลคุณภาพ เพื่อใช้สนับสนุนการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อการประเมินตนเอง และการประกันคุณภาพการศึกษา      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th