หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้มสายน้ำผึ้งเชียงใหม่ ที่ไม่สามารถปรับตัวจากผลกระทบของการเปิดเสรีทางการค้า ปีที่ 2
-

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย กรมการค้าต่างประเทศ
วันที่ดำเนินการ 31 มีนาคม 2554 - 31 มีนาคม 2555กลุ่มวิจัย

 1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

 1. รศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ (หัวหน้าโครงการ)
 2. ดร.กนกวรรณ ศรีงาม (นักวิจัยร่วม)
 3. นายกานต์ คงบรรทัด (นักวิจัยร่วม)
 4. ผศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล (นักวิจัยร่วม)
 5. รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน (นักวิจัยร่วม)
 6. อ.ดร.ฉันทลักษณ์ ติยายน (นักวิจัยร่วม)
 7. ผศ.ดร.ชวนพิศ บุญชิตสิริกุล (นักวิจัยร่วม)
 8. ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ (นักวิจัยร่วม)
 9. นายโชคชัย ไชยมงคล (นักวิจัยร่วม)
 10. รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ (นักวิจัยร่วม)
 11. ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม (นักวิจัยร่วม)
 12. อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข (นักวิจัยร่วม)
 13. รศ.ดร.พรชัย เหลืองอาภาพงศ์ (นักวิจัยร่วม)
 14. อ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง (นักวิจัยร่วม)
 15. รศ.ดร.สมบัติ ศรีชูวงศ์ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเกษตรศาสตร์ มช.
 16. รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี (นักวิจัยร่วม)
 17. ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง (นักวิจัยร่วม)
 18. ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อพัฒนาต่อเนื่องในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตลอดห่วงโซ่ของการผลิต การแปรรูป การพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability System) และการบริหารจัดการตลาดให้กับเกษตรกร “กลุ่มปรับเปลี่ยนอาชีพ” และ “กลุ่มฟื้นฟูธุรกิจส้มคุณภาพ” เพื่อให้สามารถปรับตัว และแข่งขันภายใต้การเปิดเสรีทางการค้าของประเทศได้อย่างยั่งยืน
2. เพื่อนำร่องฟื้นฟูสวนส้มที่เป็นโรคกรีนนิ่ง โดยการรวมกลุ่มเกษตรกรสมาชิกของ “กลุ่มฟื้นฟูธุรกิจส้มคุณภาพ” เพื่อร่วมกันดำเนินงานพัฒนาต่อเนื่องเทคโนโลยี และจัดทำเป็นต้นแบบสำหรับการเรียนรู้ และขยายผลสู่เกษตรกรในเขต อ.ฝาง แม่อาย ไชยปราการ ต่อไป
3. เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต และการตลาดของเกษตรสมาชิกในโครงการส้ม 1 และโครงการส้ม 2 เข้าด้วยกันในอันที่จะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาธุรกิจร่วมกัน เพื่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของตนเอง และกลุ่มในการรองรับผลกระทบอันเกิดจากการเปิดเสรีทางการค้าของประเทศต่อไปได้อย่างยั่งยืน
4. เพื่อรณรงค์เผยแพร่เพื่อเพิ่มช่องทาง และโอกาสทางการค้าและการตลาด โดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ นิตยสาร วารสาร และสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆทั้งในและนอกพื้นที่ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไปสู่ผู้เกี่ยวข้องและผู้บริโภค โดยผ่านทาง website www.ChiangMaiSweetTangerine.com และ www.clinickaset.net

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เกษตรกรสามารถปรับตัวและปรับเปลี่ยนแนวความคิดและวิธีการผลิตตลอดห่วงโซ่ของการผลิต การแปรรูปและการบริหารจัดการตลาดจากส้มสายน้ำผึ้งไปสู่การผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพที่มีความหลากหลาย และสามารถรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน
2. สินค้าเกษตรที่ผลิตโดยเกษตรกรในโครงการฯมีคุณภาพมีความปลอดภัย และได้มาตรฐานตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) ของประเทศ อีกทั้งผู้บริโภคสามารถตรวจสอบย้อนกลับความปลอดภัยจากการตกค้างของสารเคมีด้วยระบบ QR Code ที่จะสร้างความเชื่อมั่นต่อสินค้าที่ผลิตได้
3. ขบวนการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจที่ต่อเนื่องและการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจของเกษตรในรูปแบบของ “วิสาหกิจชุมชนเพื่อการค้า” จะทำให้เกษตรกรสมาชิกในโครงการส้ม 1 และโครงการส้ม 2 สามารถพัฒนาความยั่งยืนในธุรกิจของตนเอง และกลุ่มเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และมีส่วนช่วยให้ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมส้มสายน้ำผึ้งไทยสามารถแข่งขันต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
4. ผลจากงานวิจัยและพัฒนาเรื่องการป้องกันและกำจัดโรคกรีนนิ่ง และการยืดอายุต้นส้มที่มีเชื้อสาเหตุการพัฒนาชุดตรวจสอบโรคกรีนนิ่งการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกิ่งพันธุ์ ส้มสายน้ำผึ้งปลอดโรค เพื่อการปรับเปลี่ยนทดแทนต้นส้มเดิมที่เกิดโรคจะทำให้เกษตรกรสมาชิกโครงการมีความมั่นคงในอาชีพ ส่งเสริมให้เศรษฐกิจโดยรวมของท้องถิ่นมั่นคง และทำให้พื้นที่เกษตรกรสมาชิกในเขต อ.ไชยปราการ อ.ฝาง และอ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ยังเป็นแหล่งผลิต ส้มสายน้ำผึ้งคุณภาพที่สำคัญของประเทศ รวมทั้งเป็นจังหวัดแรกในประเทศไทยที่มีพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคกรีนนิ่งอย่างเป็นระบบ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th