หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อชุมชน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551
-

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.จิราพร ตยุติวุฒิกุล
บริหารจัดการที่ เครือข่ายวิจัยภาคเหนือ (อ.อาวรณ์)
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการเรียนรู้ร่วมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.จิราพร ตยุติวุฒิกุล (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวพัชนี สุวรรณวิศลกิจ (นักวิจัยร่วม)
  3. รศ.เพทาย พงษ์เพียจันทร์ (นักวิจัยร่วม)
  4. รศ.ศุภศักดิ์ ลิมปิติ (นักวิจัยร่วม)
  5. นางเสาวลักษณ์ เลิศฐิติกุล (นักวิจัยร่วม)
  6. ผศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th