หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ความหลากหลายทางพันธุกรรมและโครงสร้างประชากรของงาขี้ม้อนพื้นเมือง
Genetic variation and population structure of local Perilla

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ต่อนภา ผุสดี
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 16 กันยายน 2556 - 15 กันยายน 2557กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.ต่อนภา ผุสดี (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมในระดับโมเลกุลของงาขี้ม้อนในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประชากรงาขี้ม้อน และเชื่อมโยงไปยังลักษณะทางสัณฐานวิทยา และปริมาณน้ำมันในเมล็ดที่ได้จากงานวิจัยเดิมที่ไ้ด้ทำมาของกลุ่มวิจัย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ข้อมูลพื้นฐานทางพันธุกรรมของประชากรงาขี้่ม้อนในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
2. ได้่ฐานข้อมูลเครื่องหมายโมเลกุลชนิด Microsatellite ในงาขี้ม้อน
3. ได้ทราบความสัมพันธ์ระหว่างประชากรงาขี้ม้อนในเขตภาคเหนือของประเทศไทย      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th