หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการพัฒนาคุณภาพพืชผักปลอดภัยทั้งระบบ กิจกรรมการจัดทำแผนแม่บทพืชผักปลอดภัยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
-

หัวหน้าโครงการ ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์
บริหารจัดการที่ สํานักงานเลขานุการ
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานเกษตรจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ดำเนินการ 24 มิถุนายน - 20 ธันวาคม 2556กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อนักวิจัย

  1. ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายจตุรงค์ พวงมณี (นักวิจัยร่วม)
  3. อ.ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์ (นักวิจัยร่วม)
  4. นางศุภลักษณ์ ล้อมลาย (นักวิจัยร่วม) , จาก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  5. ผศ.ดร.สุทัศน์ สุระวัง (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีแผนแม่บทสินค้าพืชผักปลอดภัยกลุ่มจังหวัดในช่วง 4 ปี
2. เพื่อให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีแนวทางสำหรับการเตรียมความพร้อมในการส่งเสริม สนับสนุน หรืออุดหนุนการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้าผักปลอดภัย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้แผนแม่บทสินค้าพืชผักปลอดภัยระดับจังหวัดในภาคเหนือตอนบน 1 ครอบคลุมการผลิต การแปรรูป และการตลาด ซึ่งจะช่วยทำให้การบริหารจัดการการผลิตและการตลาดทั้งในระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและสมดุล
2. กลุ่มจังหวัดภาเหนือตอนบน 1 มีแผนแม่บทสำหรับการดำเนินการด้านการผลิตการตลาดพืชผักปลอดภัย สำหรับนำไปใช้เพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และจัดหาปัจจัยทางการผลิตและการตลาดให้แก่การผลิตพืชผักปลอดภัย      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th