หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การขยายผลวิธีปลูกพืชเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการและการให้น้ำไม้ผลแบบหยดเพื่อเกษตรน้ำฝนที่ยั่งยืนบนพื้นที่สูง
Extension of integrated conservation cropping and fruit tree-drip irrigation for sustainable highland rainfed agriculture

หัวหน้าโครงการ ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
วันที่ดำเนินการ 1 มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม 2555กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง

รายชื่อนักวิจัย

  1. ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดร.มัตติกา พนมธรนิจกุล (นักวิจัยร่วม) , จาก สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะัเกษตรศาสตร์ มช.
  3. อ.ระวิน สืบค้า (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
  4. ผศ.ศรัณย์ อารยะรังสฤษฎ์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้วิํีธีการทำการเกษตรที่ถูกต้องในการสร้างระบบเกษตรที่ยั่งยืนบนพื้นที่ลาดชัน และประเมินความสำเร็จของโครงการนำร่องในการเผยแพร่การเกษตรเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่ลาดชัน โดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วม
2. เพื่อเพิ่มคุณภาพและปริมาณของผลผลิตไม้ผลในแถบอนุรักษ์ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการให้น้ำแบบหยดในฤดูแล้ง
3. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้น้ำของพืช ที่วัดค่าแท้จริงในแปลงทดลองและค่าที่ประเมินได้จากแบบจำลองการใช้น้ำของพืชภายใต้วิธีการปลูกพืชเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการและแบบเกษตรกรนิยมปฏิบัติ
4. เพื่อประเมินผลตอบแทนทางด้านเศรษฐศาสตร์และความคุ้มทุนจากการทดลองของโครงการวิจัย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. การให้น้ำแบบหยดแ่ก่ไม้ผลในฤดูแล้งจากน้ำฝนที่เก็บเกี่ยวไว้ในฤดูฝนเป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพและปริมาณผลผลิตของไม้ผล ซึ่งอาจเป็นไม้ผลที่มีราคาสูงสามารถเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและสร้างความมั่นใจในการยอมรับวิธีการปลูกพืชเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการอย่างแพร่หลายนอกจากนี้อาจนำวิธีการให้น้ำแบบหยดนี้ไปใช้ในพื้นที่ปลูกไม้ผลบนที่ลาดชัน หรือที่สูงทั่วไปที่ขาดแคลนแหล่งน้ำชลประทาน รวมทั้งพื้นที่ปลูกป่าใหม่ที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง เป็นการลดความเสี่ยงจากการปลูกทดแทนไม้ยืนต้นที่ตายในฤดูแล้ง
2. การขยายผลวิธีการปลูกพืชเชิงอนุรักษ์ในร่องปลูกโดยการทดสอบสาธิตในแปลงเกษตรกรและให้เกษตรดำเนินการเองภายใต้คำแนะนำของผู้วิจัย เป็นการสร้างทักษะและความรู้ความเข้าใจให้แก่เกษตรกรอย่างแท้จริง ซึ่งการทำไร่เลื่อนลอยอาจถูกทดแทนโดยระบบการปลูกพืชในร่องระหว่างแถบอนุรักษ์ไม้ผลผสมได้อย่างสมบูรณ์ นำไปสู่ระบบเกษตรน้ำฝนบนพื้นที่ลาดชันอย่างยั่งยืน ลดปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า การเผาไร่้ร้างในฤดูแล้ง (ลดมลพิษหมอกควันในบรรยากาศ) ลดตะกอนในแหล่งน้ำต่าง ๆ ลดปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th