หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การปลูกป่าผสมผสานตามศักยภาพเชิงพื้นที่และศักยภาพชุมชน เพื่อการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ จังหวัดน่าน
Integrated Reforestation According to Spatial and Community Potentials for Recovery Watershed Forest, Nan Province

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ
บริหารจัดการที่ ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายกฤษฎา แก่นมณี (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเศรษฐศาสตร์ มช.
  3. อ.ดร.นิวัติ อนงค์รักษ์ (นักวิจัยร่วม)
  4. พันโทประยุทธ กุตตะนันท์ (นักวิจัยร่วม) , จาก มลฑลทหารบกที่ 38 ค่ายสุริยพงษ์ จ.น่าน
  5. นางสาวอังคณา สมศักดิ์ (ผู้ช่วยวิจัย) , จาก ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มช.
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลกายภาพพื้นฐาน ตลอดจนพัฒนาฐานข้อมูลเชิงพื้นที่เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ ภูมิประเทศ ชนิดดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน ลักษณะลุ่มน้ำ-ทางน้ำ และชนิดป่าไม้ดั้งเติม เพื่อทำการวิเคราะห์ศักยภาพเชิงพื้นที่ของพื้นที่ศึกษาสำหรับหาแนวทางและต้นแบบการปลูกป่าผสมผสานเพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำของลุ่มน้ำน่าน
2. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ-สังคม บริบทท้องถิ่น ระบบการผลิตทางการเกษตร ความสามารถของเกษตรกร การจัดการของชุมชน และการตลาดของชุมชนในพื้นที่ศึกษา เพื่อทำการวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชนสำหรับวิเคราะห์หาแนวทางและต้นแบบการปลูกป่าผสมผสานเพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำของลุ่มน้ำน่าน
3. ดำเนินการนำร่องโครงการต้นแบบการปลูกป่าผสมผสานในรูปแบบต่างๆ เพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำของลุ่มน้ำน่าน ให้สอดคล้องกับศักยภาพเชิงพื้นที่และศักยภาพของชุมชนในพื้นที่ศึกษา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. องค์ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพเชิงพื้นที่เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาและวิเคราะห์หาแนวทาง/ต้นแบบการปลูกป่าผสมผสานเพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำในพื้นที่อื่น ๆ ของลุ่มน้ำน่าน ต่อไป
2. องค์ความรู้และข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ-สังคม บริบทถิ่น ระบบการผลิต ความสามารถของเกษตรกรการจัดการของชุมชน และการตลาดเพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาและวิเคราะห์หาแนวทาง/ต้นแบบการปลูกป่าผสมผสานเพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำในพื้นที่อื่น ๆ ของลุ่มน้ำน่าน ต่อไป
3. แนวทางและต้นแบบการปลูกป่าผสมผสานเพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำของลุ่มน้ำน่าน เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาและวิเคราะห์หาแนวทาง/ต้นแบบการปลูกผสมผสานเพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำในพื้นที่อื่นๆ ของลุ่มน้ำน่านต่อไป
4. ยกตัวอย่างโครงการต้นแบบการปลูกป่าผสมผสานในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำของลุ่มน้ำน่านที่สอดคล้องกับศักยภาพเชิงพื้นที่และศักยภาพของชุมชนในพื้นที่ศึกษา และสามารถใช้ขยายผลไปในพื้นที่อื่น ๆ ของลุ่มน้ำน่าน ต่อไป      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th