หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่มีลักษณะพิเศษสำหรับเกษตรกรพื้นที่สูงอย่างมีส่วนร่วม
ParticipatorySpecial Quality Local Rice Seed Production for Highland Farmers

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม
บริหารจัดการที่ ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2558 - 31 ธันวาคม 2559กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านธัญพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย (นักวิจัยร่วม)
  3. นายสกุล มูลคำ (นักวิจัยร่วม) , จาก ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่
  4. ดร.สิทธิชัย ลอดแก้ว (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. รวบรวมพันธุ์ข้าวที่มีลักษณะพิเศษ รวมถึงการใช้ประโยชน์ของพันธุ์ข้าวคุณภาพพิเศษ ของเกษตรกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรในท้องถิ่น ภาคเหนือของประเทศไทย
2. วัดคุณภาพพิเศษของพันธุ์ข้าวท้องถิ่น เช่น ทางคุณภาพ และปริมาณธาตุอาหารในเมล็ด
3. ทำแปลงสาธิต เพื่อให้เกษตรกรบนที่สูงมีการเรียนรู้วิธีการขยายเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ถูกต้องร่วมกับทางนักวิชาการ และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
4. อบรมและให้ความรู้แก่เกษตรกรในด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดี
5. เป็นแหล่งขยายพันธุ์ข้าวที่มีลักษณะพิเศษ สำหรับเกษตรกรบนพื้นที่สูง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีผลงานทางวิชาการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ ระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ
2. สามารถสร้างนักวิจัยท้องถิ่นที่มีความสามารถในด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบนที่สูง
3. ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับปลูกในพื้นที่สูง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th