หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ศักยภาพการกักเก็บน้ำของป่าเต็งรังในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่
Water Storage Potential of Dry Dipterocarp Forest in the Huai Hong Khrai Royal Development Study Center, Chiang Mai Province

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.สุนทร คำยอง
บริหารจัดการที่ ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2562กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.สุนทร คำยอง (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.นิวัติ อนงค์รักษ์ (นักวิจัยร่วม)
  3. อ.ดร.ปณิดา กาจีนะ (นักวิจัยร่วม)
  4. ดร.สุภาพ ปารมี (นักวิจัยร่วม) , จาก ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ. จังหวัดเชียงใหม่
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาศักยภาพการกักเก็บน้ำของระบบนิเวศป่าเต็งรัง ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
2. เพื่อศึกษาปริมาณการกักเก็บน้ำในมวลชีวภาพของพืชและในดินป่าไม้ของระบบนิเวศป่าเต็งรังที่มีลักษณะดิน และหินต้นกำเนิดดินต่างๆ ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เป็นข้อมูลเชิงวิชาการสำหรับการเรียนการสอนทางด้านการจัดการป่าไม้และลุ่มน้ำ
2. เป็นข้อมูลเชิงวิชาการสำหรับการเผยแพร่และฝึกอบรมของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริให้แก่ของนักเรียน นักศึกษา นักวิชาการและบุคลอื่นๆ รวมทั้งชาวต่างประเทศ
3. กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสามารถที่จะนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการจัดการป่าไม้และลุ่มน้ำ ได้แก่ การกำหนดสัดส่วนพื้นที่ป่าธรรมชาติในพื้นที่ลุ่มน้ำ รวมทางแนวทางการปลูกป่าตามพื้นที่ต้นน้ำลำธาร      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th