หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประเมินโครงการสหกิจศึกษา ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Success Evaluation of the Co-operative Education Project of the Department of Animal and Aquatic Science, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University

หัวหน้าโครงการ นางแสงดาว แบนซิเกอร์
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 22 เมษายน - 22 ธันวาคม 2556รายชื่อนักวิจัย

  1. นางแสงดาว แบนซิเกอร์ (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาระดับผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักศึกษาและสถานประกอบการที่ร่วมโครงการสหกิจศึกษา
3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของโครงการเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงวางแผนการจัดทำโครงการต่อไปในอนาคต

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ทราบระดับผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
2. ได้ทราบความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักศึกษาและสถานประกอบการที่ร่วมโครงการสหกิจศึกษา
3. ได้ทราบปัญหาอุปสรรคของโครงการสามารถนำไปเป็นทิศทางการพัฒนาอันเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการจัดทำโครงการในอนาคต      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th