หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การกำจัดมอดเจาะผลกาแฟอราบิก้าแบบผสมผสานเพื่อการผลิตกาแฟอินทรีย์
Integrated Control of Coffee Berry Borer (Hypothenemus hampei Ferr) in Arabica for Organic Coffee Production

หัวหน้าโครงการ นายชวลิต กอสัมพันธ์
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเครือข่ายภาคเหนือ
วันที่ดำเนินการ 15 กรกฏาคม 2554 - 15 กรกฏาคม 2555กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง

รายชื่อนักวิจัย

  1. นายชวลิต กอสัมพันธ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายถาวร สุภาวงศ์ (นักวิจัยร่วม)
  3. ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ คำออน (นักวิจัยร่วม)
  4. อ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง (นักวิจัยร่วม)
  5. นายวราพงษ์ บุญมา (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. ศึกษาเพื่อกำจัดมอดเจาะผลกาแฟแบบผสมผสานเพื่อลดเปอร์เซ็นต์การทำลายให้ต่ำกว่าระดับที่มีนัยสำคัญทางเศรษฐกิจที่ 5 เปอร์เซนต์ ในฤดูการผลิตปีปัจจุบันและปีต่อไป
2. พัฒนากรรมวิธีในการกำจัดมอดเจาะผลกาแฟสำหรับเกษตรกรผู้ผลิตกาแฟอราบิก้าแบบอินทรีย์
3. ศึกษาทดลองและพัฒนากรรมวิธีและกระบวนการแบบผสมผสาน ในการป้องกันกำจัดมอดเจาะผลกาแฟที่ได้ผลเพื่อแนะนำเกษตรกรชาวสวนกาแฟในอนาคต
4. ปรับสูตรสารล่อมอด น้ำยาดัก ตัวกับดักและกรรมวิธีในการวางกับดักมอดเจาะผลกาแฟ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกต่อการใช้งานของเกษตรกร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอราบิก้า สามารถป้องกันกำจัดมอดเจาะผลกาแฟเพื่อลดความเสียหายลงได้
2. บริษัทผู้ซื้อกาแฟ ไม่มีความเสี่ยงต่อคุณภาพของผลผลิตเพื่อใช้ในการดำเินินธุรกิจ
3. เจ้าหน้าที่ระดับนโยบายของรัฐได้ใช้ข้อมูลประกอบการจัดทำนโยบายการพัฒนาบนพื้นที่สูง โดยมีกาแฟอราบิก้าเป็นพืชให้รายได้ในระบบการผลิต
4. นักวิจัยได้ใช้ฐานข้อมูลในการทำิวิจัยและบริการวิชาการสู่ชุมชน      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th