หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประยุกต์ใช้ Near Infrared spectroscopy ในการคัดแยกความแก่ของผลฟักทองญี่ปุ่น
The Application of NIR Spectroscopy for the assessment of Japanese pumpkin fruit maturity attributes

หัวหน้าโครงการ นางสาวปาริชาติ เทียนจุมพล
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2562กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. นางสาวปาริชาติ เทียนจุมพล (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายณัฐฐวัฒณ์ หมื่นมาณี (นักวิจัยร่วม)
  3. นายปริญญา จันทรศรี (นักวิจัยร่วม) , จาก ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อหาแนวทางในการคัดแยกความแก่ของผลฟักทองญี่ปุ่นหลังการเก็บเกี่ยวด้วยการใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปคโทสโกปี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้เทคนิคการแยกความแก่ อ่อนของผลฟักทองญี่ปุ่น
2. ลดการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว ลดระยะเวลาในการทำงาน ลดแรงงานคนที่ใช้ในการทำงาน ลดต้นทุนการผลิตของมูลนิธิโครงการหลวง
3. เผยแพร่ผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการต่างๆ และตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
4. สามารถนำข้อมูลจากการศึกษาวิจัยไปใช้ในการออกแบบเครื่องคัดแยกผลอ่อนของฟักทองญี่ปุ่นแบบพกพาได้      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th