หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

สารแกมม่าโอไรโซนอลและแอนโธไซยานินในความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวก่ำพื้นเมืองไทยและความเป็นไปได้ไนการสร้างพันธุ์ใหม่เพื่อเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อสุขภาพ
Gamma Oryzanol and Anyhocyanin in Diversity of Purple Rice Thailand Local Genotype and Potentiality in Developing Elited Lines as Funtional Rice Food Product

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ดำเนิน กาละดี
บริหารจัดการที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน (งานวิจัยประยุกต์สาขาเกษตรศาสตร์)
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.ดำเนิน กาละดี (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางปณิตา บุญสิทธิ์ (นักวิจัยร่วม)
  3. รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด (นักวิจัยร่วม)
  4. นายสมทบ นันทะเสน (นักวิจัยร่วม)
  5. นางสาวแสงทิวา สุริยงค์ (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th