หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การเสริมสร้างสมรรถนะการทำวิจัยเชิงปฏิบัติการร่วมกับชุมชนแก่นักศึกษาสาขาวิชาส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร
Research Competence Program in Community Action Research for Agricultural Students (RCPCAR-AS)

หัวหน้าโครงการ นางสาวบุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล
บริหารจัดการที่ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้ภาควิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
วันที่ดำเนินการ 1 มีนาคม 2554 - 29 กุมภาพันธ์ 2555รายชื่อนักวิจัย

  1. นางสาวบุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. สร้างทักษะและเิสริมสมรรถนะนักศึกษาด้านการวิจัยส่งเสริมการเกษตร เพื่อสามารถทำวิจัยภาคสนามร่วมกับเกษตรกรภายใต้กรอบการวิจัยเกษตรที่ยั่งยืนที่หลา 2. พัฒนาการเีรียนรู้ระหว่างนักศึกษาในงานวิจัยเชิงบูรณาการที่มีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายภาคส่วน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. พัฒนาทักษะนักศึกษาด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร และการทำวิจัยร่วมกับเกษตรกรภายใต้กรอบวิจัยระบบเกษตรที่ยั่งยืนที่หลากหลาย 2. ประ้เด็นงานวิจัยใหม่และองค์ความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการวิจัยด้านส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร 3. สนับสนุนการเีรียนรู้ระหว่างนักศึกษาในงานวิจัยเชิงบูรณาการที่มีผู้ส่วนเกี่ยวข้องหลายภาคส่วน      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th