หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการวิจัยการใช้ประโยชน์ยิปซั่มและเถ้าหนักในการเกษตร
-

หัวหน้าโครงการ ศ.ดร.ไพบูลย์ วิวัฒน์วงศ์วนา
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ดำเนินการ 1 พฤษภาคม 2548 - 30 เมษายน 2550รายชื่อนักวิจัย

  1. ศ.ดร.ไพบูลย์ วิวัฒน์วงศ์วนา (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดร.เจษฎา เกษมเศรษฐ์ (ที่ปรึกษา) , จาก สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  3. นายธนวัฒน์ นุกูลการ (ที่ปรึกษา) , จาก โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  4. รศ.ดร.สุชาติ จิรพรเจริญ (นักวิจัยร่วม)
  5. นายจตุรงค์ พวงมณี (ผู้ช่วยวิจัย)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

การใช้เถ้าหนักเพื่อการผลิตทางการเกษตร
เพื่อศึกษาอิทธิพลของอัตราการใช้เถ้าหนักต่อการเจริญเติบโต การดูดใช้ธาตุอาหารและผลผลิตของพืช ตลอดจนผลกระทบที่มีต่อปริมาณการสะสมและการถูกชะล้าง (leaching) ของธาตุต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธาตุโลหะหนักลงสู่ส่วนล่างของดิน โดยใช้ข้าว (Oryza sativa L.) และข้าวโพด (Zea mays. L.) ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศในการทดสอบ ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการใช้เถ้าหนักดังกล่าวในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตการเกษตรต่อไป
การใช้ยิปซัม (FEG) เพื่อการผลิตทางการเกษตร
เพื่อศึกษาอิทธิพลของอัตราการใส่ยิปซัม (FDG) ในสภาพไร่นาต่อการดูดใช้ธาตุอาหารและโลหะหนัก การเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีและกายภาพของดินทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยใช้พืชทดสอบ 2 ระบบ คือ ข้าว-ถั่วเหลือง และข้าว-ถั่วลิสง ซึ่งเป็นระบบการปลูกพืชที่สำคัญพบมากในเขตชลประทานในที่ราบลุ่มของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมแนะนำการใช้ยิปซัมในการผลิตทางการเกษตรต่อไป      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th