หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

พัฒนาการผลิตส้มโอคุณภาพในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อการส่งออก
Development of Quality Pummelo Production in Northern Thailand for Export

หัวหน้าโครงการ ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์
บริหารจัดการที่ สํานักงานเลขานุการ
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 กันยายน 2554 - 31 สิงหาคม 2556กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม (นักวิจัยร่วม)
  3. อ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง (นักวิจัยร่วม)
  4. นางสุธามาศ ณ น่าน (นักวิจัยร่วม) , จาก ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาและพัฒนาการผลิตส้มโอคุณภาพเพื่อการส่งออกในพื้นที่ปลูกส้่มโอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
2. ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิือากาศ และการเจริญเติบโตของส้มโอ เพื่อใช้ในการประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตต่อการผลิตส้มโอในภาคเหนือ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จากข้อมูลในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จะทำให้ทราบถึงระบบการจัดการสวนส้มโอ สำหรับการผลิตส้มโอคุณภาพเพื่อการส่งออกในพื้นที่ภาคเหนือ และได้ข้อมูลความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของส้มโอ ข้อมูลเหล่านี้จะใช้เป็นพื้นฐานการศึกษาผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการผลิตส้มโอในพื้นที่ภาคเหนือในระยะต่อไป      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th