หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การตอบสนองของหญ้าแฝกต่อการใส่เชื้อจุลินทรีย์ดินในภาคสนาม
Field Response of Vertiver Grass to Soil Microbial Inoculation

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.อำพรรณ พรมศิริ
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2548 - 30 กันยายน 2550รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.อำพรรณ พรมศิริ (หัวหน้าโครงการ)
  2. ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1 เพื่อหาแนวทางการผลิตกล้าหญ้าแฝกที่มีคุณภาพดีเพื่อใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ
2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปลูกหญ้าแฝกในระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้แนวทางการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินที่มีประสิทธิภาพ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th