หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การคัดเลือกพันธุ์มะเดื่อฝรั่งและมะเดื่อพื้นเมืองเพื่อการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ (2550)
Varietal Selection of Common Figs and Native Figs for the Processing Products

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.สุรินทร์ นิลสำราญจิต
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน 2550กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.สุรินทร์ นิลสำราญจิต (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1.เพื่อศึกษาถึงพันธุ์มะเดือ่ฝรั่งและมะเดื่อพื้นเมืองที่เหมาะสมกับการผลิตเพื่อใช้ประโยชน์ในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ผลไม้แห้ง
2.เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตและลักษณะประจำพันธุ์ของมะเดื่อฝรั่งบางพันธุ์และลักษณะต่างๆของมะเดื่อพื้นเมืองที่นำมาใช้ประโยชน์เป็นผลไม้ได้ 3.เพื่อศึกษาเทคโนโลยีการแปรรูปและรูปแบบการบรรจุภัณฑ์มะเดื่อฝรั่งและมะเดื่อพืนเมืองสำหรับการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ผลไม้แห้ง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th