หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผลกระทบของการเคลื่อนย้ายสู่ชุมชนเมืองของเยาวชนชาวเขาต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมเมืองของชุมชนบนพื้นที่สูง
Impact of hilltribe youth migration to city community

หัวหน้าโครงการ ศ.ดร.วันเพ็ญ สุรฤกษ์ ( นักวิจัยอิสระ)
บริหารจัดการที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 1 กุมภาพันธ์ - 30 พฤศจิกายน 2551กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. ศ.ดร.วันเพ็ญ สุรฤกษ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. ศ.ดร.วันเพ็ญ สุรฤกษ์ (หัวหน้าโครงการ) , จาก คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  3. ผศ.กรรณิการ์ เล็กบุญญาสิน (นักวิจัยร่วม)
  4. ดร.นิวัติ อนงค์รักษ์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อศึกษาผลกระทบของการเคลื่อนย้ายสู่ชุมชนเมืองของเยาวชนชาวเขาต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนบนพื้นที่สูง

ลักษณะโครงการ

เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้ทราบข้อดี ข้อจํากัด และปัญหาที่เกิดจากการเคลื่อนย้าย สู่เมืองของเยาวชนชาวเขา      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th