หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประเมินและพัฒนาแตงกวาพันธุ์แท้ต้านทานต่อโรคไวรัส ปีที่ 1
Evaluation and development of pure lines cucumber resistant to virus diseases.

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ประสาทพร สมิตะมาน
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านพืช มูลินิธิโครงการหลวง เชียงใหม่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
วันที่ดำเนินการ 1 มิถุนายน 2550 - 31 พฤษภาคม 2551กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.ประสาทพร สมิตะมาน (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวจารุวรรณ คำสุกดี (นักวิจัยร่วม) , จาก ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านพืช มูลนิธิโครงการหลวง เชียงใหม่
  3. ผศ.ดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  4. นางสาวสายฝน ชัยยศ (นักวิจัยร่วม) , จาก ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านพืช มูลนิธิโครงการหลวง เชียงใหม่
 

บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด (29 KB)
ดาวน์โหลด : 934 ครั้ง

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาความหลากหลายของไวรัสสาเหตุโรคใบต่างในแตงกวา
2. เพื่อประเมินเชื้อพันธุกรรมและสร้างประชากรแตงกวาที่ต้านทานต่อเชื้อไวรัส Cucumber Mosaic Virus
3. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี double haploid เพื่อสร้างแตงกวาพันธุ์แท้ที่ต้านทานต่อโรคไวรัสใบด่าง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th