หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผลของการควั่นกิ่งและไฮโดรเจนไซยานาไมด์ต่อการแตกตาและคุณภาพของกีวีฟรุต
Effects of Branch Girdling and Hydrogen Cyanamide on Bud Break and Fruit Quality of Kiwifruit (Actinidia deliciosa C.F. Liang et. A.R. Furguson)

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.สุรินทร์ นิลสำราญจิต
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.สุรินทร์ นิลสำราญจิต (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.จตุรพร รักษ์งาร (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  3. นายธีรวุธ ปัทมาศ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อศึกษาการควั่นกิ่งต่อการพัฒนาของตาและคุณภาพผลกีวีฟรุตร่วมกับการใช้สารเคมีกระตุ้นการแตกตาทดแทนความหนาวเย็นในการทำลายการพักตัวของตา      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th