หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การศึกษาด้านการเลี้ยงสัตว์โดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อเป็นอาหารสัตว์แบบผสมผสาน
Study on integration of livestock production from agricultural by -products as animal feed.

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.โชค มิเกล็ด
บริหารจัดการที่ มูลนิธิโครงการหลวง
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง
  2. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์
  3. กลุ่มงานบริการวิชาการ

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.โชค มิเกล็ด (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1.เพื่อศึกษาการจัดการเลี้ยงลูกกระบือนมและการจัดการเลี้ยงแม่กระบือรีดนม
2.เพื่อศึกษาการจัดการเลี้ยงลูกแพะนมและการจัดการเลี้ยงแม่แพะรีดนม
3.เพื่อศึกษาการเลี้ยงกระต่ายเนื้อโดยใช้เศษเหลือจากพืชผักที่ปลูกในศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
4.เพื่อศึกษาการนำเอาใบหญ้าแฝกมาหมักเพื่อเป็นอาหารสำหรับแพะนม

ลักษณะโครงการ

เป็นงานวิจัยเพื่อพัฒนา- เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการเลี้ยงกระบือนม แพะนม และกระต่ายเนื้อ และนำไปส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อขายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ สู่ตลาดต่อไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จะได้ทราบข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมการเลี้ยงกระบือนม แพะนม และกระต่ายเนื้อ เพื่อขายผลผลิตและผลิตภัณฑ์เป็นแหล่งรายได้ของเกษตรกรบนพื้นที่สูงต่อไปในอนาคต      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th