หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การคัดเลือกและปรับปรุงพันธู์หอมหัวใหญ่เพื่อการผลิตหอมหัวใหญ่ผง
Varietal Selection and Improvement of Onion for Onion Powder Production

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.จุฑามาส คุ้มชัย
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 1 กันยายน 2561 - 31 สิงหาคม 2562กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.จุฑามาส คุ้มชัย (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวสุรัตน์มณี ธิสา (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยลัยเชียงใหม่
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อคัดเลือกและปรับปรุงหอมหัวใหญ่สำหรับการแปรรูปเป็นหอมหัวใหญ่ผงที่เจริญเติบโตได้ดีในสภาพภูมิอากาศในเขตภาคเหนือของประเทศไทย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้สายพันธุ์หอมที่มี ความชื้นต่ำ และองค์ประกอบทางเคมีเหมาะสม เพื่อใช้ในการแปรรูปเป็นหอมผงในทางอุตสาหกรรม และเป็นพันธุ์ที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
2. เผยแพร่ผลงานเพื่อเป็นความรู้ในการนำไปต่อยอดปรับปรุงสายพันธุ์หอมหัวใหญ่ในทางอุตสากรรมในงานประชุมวิชาการทางด้านการเกษตรและตีพิมพ์ผลงานในวารสารเกษตร จำนวน 1 เรื่อง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th