หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

แนวทางการจัดการโลจิสติกส์ (logistics) ผลผลิตพืชผักปลอดสารพิษ ของสถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร และเครือข่ายเกษตรแม่ปิง
-

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ประทานทิพย์ กระมล
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.ประทานทิพย์ กระมล (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางกุศล ทองงาม (นักวิจัยร่วม)
  3. นายจตุรงค์ พวงมณี (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. ศึกษาความเป็นไปได้ของช่องทางตลาดของผลผลิตเกษตรปลอดสารพิษของศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
2. ศึกษาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการตลาดผลผลิตเกษตรปลอดสารพิษของ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แนวทางการจัดการตลาดผลผลิตเกษตรปลอดสารพิษของศูนย์วิจัยฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และปรับปรุงการจัดการด้านการผลิตและการตลาดผลผลิตผักปลอดสารพิษของสถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตรและเกษตรกรในเครือข่ายเกษตรแม่ปิง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th