หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผลของปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซี่ยม ที่มีต่อปริมาณสารแกมม่าออไรซานอล ในเมล็ดข้าวเหนียวดำพื้นเมือง
Effect of N P K ferilizer to gamma oryzanol content in purple rice grains

หัวหน้าโครงการ นางปณิตา บุญสิทธิ์
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย Eiselen-Foundation Ulm.
วันที่ดำเนินการ 1 มีนาคม 2554 - 29 กุมภาพันธ์ 2555กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. นางปณิตา บุญสิทธิ์ (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อศึกษาผลของระดับปุ๋ยไนโตรเจน, ฟอสฟอรัส และโพแทสเซี่ยม ทีมีต่อปริมาณสาร gamma oryzanol ในเมล็ดข้าวก่ำพื้นเมือง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าว โดยสามารถสร้างโปรแกรมผลิตพันธุืใหม่ที่คุ้มค่าในเชิงเกษตร และสามารถเพิ่มมูลค่าข้าวไทยได้      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th