หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การศึกษาการขยายพันธุ์กล้วยไม้ป่าในสภาพปลอดเชื้อ
Studies of in vitro propagation of wild orchids

หัวหน้าโครงการ อ.จามจุรี โสตถิกุล
บริหารจัดการที่ โครงการตามพระราชดำริ (กปร.)
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2554กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.จามจุรี โสตถิกุล (หัวหน้าโครงการ)
  2. ดร.ฉันทนา สุวรรณธาดา (นักวิจัยร่วม)
  3. นายรณรงค์ อินทุภูติ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อศึกษาวิธีการขยายพันธุ์กล้วยไม้ป่าในสภาพปลอดเชื้อ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้วิธีการและสูตรอาหารที่เหมาะสมในการขยายพันธุ์กล้วยไม้ป่าในสภาพปลอดเชื้อ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th