หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้ป่าในสภาพปลอดเชื้อ
in vitro improvement of wild orchids

หัวหน้าโครงการ อ.จามจุรี โสตถิกุล
บริหารจัดการที่ โครงการตามพระราชดำริ (กปร.)
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2554กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.จามจุรี โสตถิกุล (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวฉันทลักษณ์ ติยายน (นักวิจัยร่วม)
  3. นายรณรงค์ อินทุภูติ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อปรับปรุงกล้วยไม้ป่าบางชนิด เพื่อการใช้ประโยชน์ทางการค้า

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้พันธุ์กล้วยไม้ใหม่ ที่ได้รับความสนใจจากตลาดไม้ดอกไม้ประดับ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th