หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.
-

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร
บริหารจัดการที่ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ดำเนินการ 1 มิถุนายน - 10 กันยายน 2562กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มงานบริการวิชาการ

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

วัตถุประสงค์ 1 เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยวัดจากระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสำรวจใน 4 ประเด็น ได้แก่ 1.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน) 1) ความพึงพอใจต่อกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 2) ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ 3) ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4) ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก 1.2 คุณภาพของบริการ 1.3 ความคุ้มค่าของภารกิจ 1.4 ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ

ลักษณะโครงการ

ศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ คุณภาพของงานบริการ ความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ ตลอดจนปัญหาและข้อเสนอแนะในการบริการประชาชนต่อโครงการ/งานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 4 โครงการ/งานบริการ ดังนี้ 1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ชม. ถ 1-0069 (ถนน อบจ.เชียงใหม่) บ้านสันป่าค่า หมู่ที่ 8 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง เชื่อมบ้านไชยสถาน หมู่ที่ 1 ตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 2) โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในลำน้ำแม่กุ้ง เทศบาลตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 3) การให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรมผ่านระบบอินเตอร์เน็ทออนไลน์ และการรับชำระค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรม ณ เคาน์เตอร์บริการประชาชน 4) งานบริการของโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย สังกัดสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เพื่อนำผลการประเมินมาเป็นแนวทางปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th