หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การติดตามและประเมินผลโครงการบริการรับใช้สังคมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Monitoring and Evaluation of Chiang Mai University's Social Responsibility Program

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร
บริหารจัดการที่ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน
วันที่ดำเนินการ 31 ตุลาคม 2561 - 10 กันยายน 2562กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มงานบริการวิชาการ

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

The purposes of this study were to evaluate the efficiency and effectiveness of Chiang Mai University's Social Responsibility Program during the 2015-2017 fiscal year and to propose the recommendation of the policy and practice in guiding the improvement of management, as well as the developing the activities to achieve the goals of Chiang Mai University strategic planning

ลักษณะโครงการ

บทคัดย่อ: การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินโครงการบริการรับใช้สังคมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558–พ.ศ. 2560 และเพื่อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารจัดการการดำเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีพื้นที่ดำเนินการ 3 แห่ง ได้แก่ อำเภออมก๋อย อำเภอแม่แจ่ม และพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยตาม 5 มิติด้านการพัฒนา รวม 36 โครงการ สุ่มตัวอย่างผู้รับบริการโครงการละ 20 ราย รวมทั้งสิ้น 720 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แบ่งระดับการประเมินตามมาตรวัดแบบลิเคิร์ท (likert rating scales) 5 ระดับ และคิดค่าร้อยละเทียบกับค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ผลการวิจัยพบว่า ภาพรวมโครงการฯ มีประสิทธิภาพของการดำเนินงานอยู่ในระดับ “มากที่สุด” คิดเป็นร้อยละ 82.83 และมีประสิทธิผลของการดำเนินงานอยู่ในระดับ “มากที่สุด” คิดเป็นร้อยละ 87.59 โดยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายควรน้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์แห่งพระราชาสู่การปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับเพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันและเพื่อให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันที่ดี การบริการวิชาการแก่ชุมชนควรนำเอาความรู้พร้อมใช้และนวัตกรรมใหม่ ๆ แปลงไปสู่การปฏิบัติเชื่อมโยงกับชุมชน ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์สูงสุด เกิดความคุ้มค่าและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและท้องถิ่นอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน คำสำคัญ: บริการรับใช้สังคม ความรับผิดชอบต่อสังคม การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

This research has found that, the efficiency for overall project was at the “most” level accounted for 82.83 percent and the effectiveness of project operations was at the “most” level accounted for 87.59 percent. Policy recommendations should bring about the sufficiency economy philosophy into the practice of people at all as to keep pace with changing world today for stability, sustainability of development and for the people to have good immunity of the community. The academic services to the community should bring ready to use knowledge and new innovations converted them into practice in the target area and connect with the community Local residents to get the maximum benefit, worthwhile and to have social sustainability and local responsibility, in consistent with sustainable development goals.      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th