หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับริการต่องานบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
-

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร
บริหารจัดการที่ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ดำเนินการ 1 กรกฏาคม - 30 กันยายน 2563กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการเรียนรู้ร่วมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร (หัวหน้าโครงการ)
  2. ดร.กฤษฎิ์ กาญจนกิตติ (นักวิจัยร่วม) , จาก สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  3. ผศ.ดร.ทรงยศ กิจกรรมเกสร (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  4. ผศ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล (นักวิจัยร่วม)
  5. นางสาวสิริรัตน์ ชนะญาติ (นักวิจัยร่วม) , จาก สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  6. นางอรกานต์ ไชยยา (นักวิจัยร่วม) , จาก สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  7. นางสาวอุษา ยาสิทธิ์ (นักวิจัยร่วม) , จาก สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th