หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2561 กลุ่มที่ 5 (8 จังหวัดภาคเหนือ)
Assessment of Integrity and Transparency (ITA) of the Local Administration’s Implementations in 8 North Provinces Fiscal Year 2017

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร
บริหารจัดการที่ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย -
วันที่ดำเนินการ 14 พฤศจิกายน 2561 - 13 กุมภาพันธ์ 2562กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มงานบริการวิชาการ

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร (หัวหน้าโครงการ)
 

บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด (0 KB)
ดาวน์โหลด : 20 ครั้ง

วัตถุประสงค์โครงการ

https://mis.cmu.ac.th/cmumis/mainemployeelogin.html เพื่อสำรวจข้อมูลสำหรับประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ลักษณะโครงการ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561นั้นถือเป็นภารกิจเร่งด่วนและเฉพาะกิจโดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ 961-32/2561เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ได้มีมติให้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2561 โดยให้นำกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในการพัฒนาทั้งเกณฑ์การประเมินและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่อยู่ระหว่างการพัฒนาของสำนักงาน ป.ป.ช. มาเป็นเครื่องมือสำหรับการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนั้น เพื่อให้คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีความถูกต้องตามหลักวิชาการและมุ่งผลสัมฤทธิ์ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงมีความประสงค์ยื่นข้อเสนอด้านคุณภาพในการจัดจ้างสำรวจข้อมูลเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้แล้วเสร็จและสัมฤทธิ์ผลตามมติคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการ ป.ป.ช. ต่อไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกิดความตระหนัก ในการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมีการปรับปรุงแก้ไขระบบงานการปฏิบัติงานหรือการดำเนินการต่างๆ เพื่อลดโอกาสที่จะทำให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานได้ 2.ทำให้มีข้อมูลเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในภาพรวมรายจังหวัดและรายหน่วยงานเพื่อนำไปสู่การวางแผนในการส่งเสริมธรรมาภิบาลหรือการป้องกันการทุจริตทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.ทำให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. ระดับจังหวัดและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดได้มีส่วนร่วมในการกำกับดูแลด้านความโปร่งใสและธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4.ทำให้สามารถทดสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ ITA Online System และโครงสร้างกลไกการขับเคลื่อนการประเมินให้มีความพร้อมและเหมาะสมที่จะรองรับการประเมินทั่วประเทศได้ 5.ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเข้ารับการประเมินในปีต่อไปได้      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th